Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky k užívání systému Marketing Mapy

provozovaného společností Marketing mapy s.r.o.

platné od 24.12.2019

Úvodní ustanovení

Poskytovatel

Poskytovatelem je společnost Marketing mapy s.r.o.
IČ: 07946562
DIČ: CZ07946562, jsme plátci DPH
se sídlem:
zapsané u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 309804
(dále jen „poskytovatel“)

kontaktní údaje:

email: support@marketingmapy.com
telefon: 777099885
www.marketingmapy.com

Společnost Marketing mapy s.r.o. je právnickou osobou zabývající se vývoje, výrobou a distribucí marketingových informačních systémů a aplikací, a v souladu s ustanovením § 1751, zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník”) vydává tyto Obchodní podmínky.

Základní charakteristika

Poskytovatel dodává Online nástroj, dostupnou na adrese tool.marketingmapy.com. Online nástroj obsahuje nástroje a znalosti pro řízení marketingových aktivit firem.

 1. Obchodní podmínky řeší práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele při poskytování služeb, přístup do Online nástroje a další služby, jako úpravu dalších vzájemných práv a povinností Poskytovatele a Uživatele.
 2. Tyto obchodní a obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

Definice

 1. Služba: Přístup do online nástroje a využívání funkcí a obsahu v ní obsažených.
 2. Online nástroj: webové rozhraní na adrese tool.marketingmapy.com
 3. Webové stránky: Webovými stránkami je myšlen web www.marketingmapy.com.
 4. Uživatel: jakákoliv právnická či fyzická osoba, která uzavřela s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb či má zájem o její uzavření. Uživatelem je myšlen i jiná osoba, která získává od Uživatele přístup do Uživatelského účtu Uživatele.
 5. Uživatelský účet: část Online nástroje, do které má přístup pouze konkrétní Uživatel/é a Poskytovatel.
 6. Registrace: Akt dobrovolného poskytnutí údajů Uživatelem Poskytovateli.
 7. Základní verze služby: Bezplatná služba, která má omezený obsah a funkce oproti Plné verzi.
 8. Plná verze: Přístup do jakýchkoliv placených služeb v Online nástroji. Těchto placených služeb je více a mohou být objednány Uživatelem současně a nebo postupně v různých dnech a s odlišnou dobou skončení služby.
 9. Odměna za Služby: Cena za služby je uvedena v ceníku na webových stránkách.

Registrace uživatele a uzavření smlouvy

 1. Podmínkou pro užívání je také uzavření Smlouvy a Registrace Uživatele. Uzavřením obchodní smlouvy je okamžik, kdy se uživatel Registruje na webu či online nástroji Poskytovatele přes registrační formulář. Uživatel je povinen údaje vyplňovat pravdivě a povinné údaje označené hvězdičkou pravidelně aktualizovat. Poskytovatle nenese případné škody porušením výše uvedené povinnosti Uživatelem.
 2. Po dokončení Registrace Poskytovatel vytvoří Uživateli Uživatelský účet. Poskytovatel zašle uživateli na jeho e-mail přihlašovací údaje do Online nástroje. Uživatel může začít používat služby tím, že má přístup do Online nástroje, k údajům v ní uloženým a funkcím, které obsahuje.
 3. Uživatel se přihlašuje uživatelským jménem a heslem, které nesmí sdělit jiné osobě a udělat vše proto, aby jiná osoba nezískala jeho přihlašovací údaje. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv zneužití či ztrátu přístupových údajů.
 4. Základní verze služby je bezplatná.
 5. V případě využití Plné verze služby je třeba, aby registrovaný uživatel učinil objednávku. Tedy zadal fakturačních údaje při registraci či později v sekci v Online nástroji v sekci Fakturační údaje a následně potvrdil objednávkou klikem na Objednávku Plné verze služby v Uživatelském účtu v Online nástroji. Případně Uživatel provedl objednávku e-mailem, či pomocí telefonické komunikace s Poskytovatelem.
 6. Úhrada za službu se provádí předem na základě zálohové faktury a je nevratná. Uživatel je povinen uvést variabilní symbol platby pro správnou identifikaci platby a zahájení poskytování Služby.
 7. Placená služba Plné verze je aktivní okamžikem zaplacení smluvní odměny. Ve stejné době Poskytovatel zpřístupňuje Plnou verzi Uživateli a vytváří daňový doklad o platbě pro Uživatele, který posílá pouze v elektronické podobě na e-mailovou adresu Uživatele. Uživatel souhlasí k zasílání daňových dokladů (faktur) v elektronické podobě, elektronickou cestou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Elektronicky vyhotovené faktury jsou smluvními stranami považovány za faktury plnohodnotné.
 8. V případě, že Uživatel neuhradí obchodní poplatek do 3 dnů po splatnosti, může Poskytovatel od obchodní smlouvy odstoupit.
 9. V případě prodlení zákazníka s úhradou odměny má poskytovatel právo zákazníkovi přestat poskytovat služby dle Smlouvy.
 10. Odměna za služby je splatná vždy bezhotovostně na účet uvedený na webové stránce Online nástroje či pomocí platební brány třetích stran.
 11. Nabyvatel souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání obchodní smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením obchodní smlouvy si hradí Uživatel sám.
 12. Nabídka Poskytovatele včetně hodnoty odměny za Služby je veřejně viditelná na webové stránce. Současně může Poskytovatel s Uživatelem uzavřít obchodní smlouvu dle individuálních podmínek.
 13. Poskytovatel není povinen uzavřít s Uživatelem obchodní smlouvu.
 14. Uživatel při objednávky Plné verze prohlašuje, že je seznámen s funkčností Online nástroje.
 15. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Služby, se Uživatel, který není spotřebitelem, zavazuje Poskytovateli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Odstoupení od smlouvy, reklamace a vrácení peněz

 1. Do 14 dnů od Uzavření smlouvy můžete Uživatel z jakéhokoli důvodu požádat o vrácení peněz v plné výši tím, že podá žádost o Odstoupení od smlouvy. Pokud tyto podmínky nestanoví jinak, toto vrácení peněz se vztahuje pouze na první platbu Uživatele. Uplatnění žádosti Uživatel zašle na support@marketingmapy.com.
 2. Pro případnou reklamaci služby Uživatel napíše na support@marketingmapy.com. Poskytovatel reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace Uživatelem, pokud se nedohodnou jinak. Poskytovatel není povinen nároku Uživatele vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě služby věděl nebo ji sám způsobil.

Poskytování služby a doba trvání smlouvy

 1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy Uživateli zpřístupnit Online nástroj s jeho obsahem a funkcí v rozsahu zaplacených služeb.
 2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou.
 3. Smlouva pro Základní verzi služby trvá nejméně 30 dnů od dokončení Registrace a může být Poskytovatelem prodloužena. Na prodloužení doby trvání nemá Uživatel nárok.
 4. Smlouva pro Plnou verzi služby trvá 365 dnů od aktivace služby pro každou jednotlivou objednanou službu. Uživatel má možnost objednat současně či v jiných dnech více placených služeb. Během doby trvání Smlouvy nebude odměna za služby Uživateli změněna. Uživatel může obchodní smlouvu vypovědět před uplynutím této doby, ale bez nároku na finanční či nefinanční náhradu Uživateli.
 5. Po uplynutí trvání Základní verze obchodní smlouvy je Uživateli odepřen přístup do Online nástroje a současně je informován e-mailem s možností objednání Plné verze.
 6. Po uplynutí trvání Plné verze obchodní smlouvy je Uživateli změn obsah Online nástroje jako pro Základní verzi, je o tom informován e-mailem a běží mu 30 dnů pro možnost uzavřít novou obchodní smlouvu.
 7. Po skončení Základní verze služby jsou data uživatele uložena dalších 30 dnů. Pokud nedojde během této doby k nákupu Plné verze, jsou všechna data nenávratně smazána.
 8. V případě odepření přístupu nemá Uživatel právo požadovat ani získat údaje obsažené v Základní verzi – textové informace úkolů, stavy úkolů, které Uživatel provedl, Poznámky, přiřazené další e-mailové adresy s přístupem, apod.
 9. Uživatel si může během období trvání Plné verze i Základní verze kdykoliv objednat další služby.

Služby a ochrana práv duševního vlastnictví

 1. Poskytovatel poskytuje služby Uživateli pouze pro použití Online nástroje na serveru poskytovatele a nemá právo systém či jeho části kopírovat, upravovat, přeprodávat, poskytovat podlicence, vytvářet souborná či odvozená díla. Zejména Uživatel nesmí zveřejnit textový obsah Online nástroje, zejména konkrétní úkoly, jejich zralost, náročnost, přínos, rozšířený popis, odkazy na další zdroje. Při porušení tohoto nařízení Uživatelem se smluvní strany dohodly, že má Poskytovatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč za každé porušení. Tím není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody, právo postupovat v souladu s autorským zákonem, popř. také v souladu s trestním zákoníkem.
 2. Uživatel nesmí používat název společnosti Poskytovatele, logo, domény ani jiná další označení Poskytovatele bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 3. Uživatel není oprávněn s Online nástrojem a jejím obsahem nakládat jinak, než jak je povolují Obchodní a obchodní podmínky. Uživatel nesmí šířit informace poškozující Poskytovatele.
 4. V případě porušení Obchodních podmínek Uživatelem smí Poskytovatel znemožnit přístup Uživatele do Online nástroje a smazání veškerých jeho uložených dat a to bez jakékoliv finanční či nefinanční náhrady Uživateli.
 5. Po dobu trvání Smlouvy má Uživatel přístup k update obsahu Online nástroje v rámci jeho služby zdarma.
 6. Veškerý obsah (texty, obrázky, grafika, fotky, loga a další) Online nástroje, webových stránek a v marketingových materiálech je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy 3. osob.

Cena služby a způsoby úhrady

 1. Poskytovatel má právo po skončení období Smlouvy změnit obchodní podmínky a hodnotu Odměny při znovuobnovení Smlouvy.

Podmínky poskytování služby

 1. Poskytovatel pro Uživatele zajišťuje technickou podporu a to formou e-mailu. Negarantuje minimální dobu pro poskytnutí podpory.
 2. Data Uživatelů – Šifrováním je chráněn přenos dat (https), šifrované jsou uložené údaje o Uživateli (jméno, e-mail, fakturační údaje) a zálohována 1 denně.
 3. Uživatel bere na vědomí, že Online nástroj či další části nemusí být dostupné nepřežitě a to například z důvodu údržby a rozvoje Online nástroje. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo zcela přeložit Službu z důvodu plánovaných odstávek serveru. Za tyto odstávky nenáleží Uživateli žádná finanční či nefinanční náhrada. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu, která v důsledku skutečností uvedených v tomto odstavci vznikne.
 4. Uživatel bere na vědomí, že Online nástroj může obsahovat reklamní sdělení poskytovatele či 3. stran.
 5. Provozní služby jako jsou hosting, programování, zálohování dat zajišťuje poskytovatel také prostřednictvím třetích osob, s čímž Uživatel souhlasí.
 6. Uživatel je povinen zajistit dodržování Obchodních podmínek také ze strany uživatelů, kterým vytváří přístup do Online nástroje.
 7. Poskytovatel smí používat obchodní firmu a jméno Uživatele pro marketingové účely.
 8. Uživatel bere na vědomí, že neexistence funkcí, které nejsou uvedeny na webových stránkách Online nástroje nejsou považovány za vadu.
 9. Poskytovatel není povinen zlepšovat, měnit ani jinak nahrazovat jakoukoli část Online nástroje či pokračovat ve vývoji nebo spustit novou verzi.

Mlčenlivost

 1. Uživatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací.
 2. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací.

Vyloučení odpovědnosti

 1. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za správnost informací obsažených v Online nástroji.
 2. Uživatel nese plnou odpovědnost za své rozhodnutí používat Online nástroj a užití Online nástroje a zejména pak informací v ní obsažených. Uživatel nemá právo poskytovat finančí či nefinanční náhradu za újmy/škody/ztráty způsobené použitím těchto informacím a to ani sobě ani 3. osobě.
 3. Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k provozování Online nástroje a jejím poskytování Uživatelům v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

Doručování

 1. Smluvní strany se dohodly, že budou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu v Uživatelském účtu Uživatele či uvedenou Uživatelem v objednávce, resp. na emailovou adresu uvedenou na webové stránce Poskytovatele.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Poskytovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodní podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 5. Uživatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Poskytovatel má práva obchodní podmínky měnit. V takovém případě budou nové podmínky dostupné na webových stránkách a Uživatel bude na změnu upozorněn e-mailem.
 7. Smlouva včetně Obchodních podmínek je uložena a archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná 3. osobám.
 8. Uživatel a Provozovatel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Okresního soudu v Mělníku, resp. Krajského soudu Středočeského kraje v Praze.

 

Přílohou těchto podmínek jsou Pravidla o ochraně osobních údajů.

V Mělníku dne 23.12.2019

Michal Krutiš, jednatel

Dříve platné obchodní podmínky

Obchodní podmínky_Marketing Mapy_1_3_2019-23_12_2019